İSLAMLU YÖRÜKLERİNDEN

EBİÇ OBASI / EBİÇ KÖYÜ

DİĞER ADIYLA

HACI BAYRAM OBASI

S.Burhanettin AKBAŞ

Ebiç adı nereden geliyor?
Ebiç, TDK’nın tarama sözlüğüne göre “Evliya, veli” demektir. (Tarama Sözlüğü s.1384) “Erenlere itikadı muhkem oldu dahi Hünkar varlığına ebice dedi, meğer ki ol tarafın halkı hazreti ebice dirlerdi, yani Oğuz dilince evliya demek olur.” (Bektaş XV.322)
TDK’nın Tarama sözlüğünde ise Ebiç, “Çocukların birbirine ellerini vurup kaçarak oynadıkları oyun” (Fethiye ve Köyleri, Muğla) olarak geçmektedir. (Derleme Sözlüğü, c.5, sayfa 1657) Bir de ebiçmek fiiline yer veren sözlük, ebiçmek fiilini şöyle anlatmaktadır:
Ebiçmek, ebişmek,ebinmek, ebişivermek, epişmek: Çocuğu sırtına alıp, sırtlamak. (B.Findos, Köprü- Şarkikaraağaç, Köke –Gelendost, Sücüllü, Örkenez- Yalvaç ve Köyleri, Eğridir ve Köyleri, Isparta; Kestel, Bucak –Burdur; Alandız –Alaşehir –Manisa; Zonguldak; Aşağıkuzlukçu, Akşehir, Beyşehir, Sarayönü- Konya; Akseki, Korkuteli, Bağkaya – Finike, Antalya; Çaltılar – Muğla)


 EBİÇ / HACI BAYRAM OYMAĞI
16. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında Kocasinan İlçemize bağlı Ebiç köyü, İslamlu Nahiyesi içerisinde yer alıyordu. İslamlu Nahiyesi, o zamanki idari bölünmeye göre Kayseri’nin Ankara istikametindeki bir kısım yerleşim yerlerini içerisine alıyordu. Bugünkü Himmetdede ve Yemliha kasabalarının bulunduğu bölgeye İslamlu Nahiyesi denmekteydi.  Kızılırmak boylarındaki köyler de İslamlu’ya dahildi.
Ebiç Oymağının Oğuz/Türkmen oymaklarından biri olduğu zaten adından da anlaşılmaktaydı. Taa Göktürk döneminden beri kullanılan “evliya, veli” anlamındaki bu sözü muhafaza etmiş olması da bunun en büyük göstergesi idi. Kaynaklar Ebiç oymağının bir diğer adının bulunduğunu da belirtirler.  Ebiç oymağının kethüdası (boy beyi)  Hacı Bayram Veled-i Seydi imiş. Bu kethüdanın adından dolayı Ebiç oymağına da Hacı Bayram Oymağı denmeye başlamıştır.
16. yüzyılda Ebiç / Hacı Bayram Oymağının 1543 tarihinde 93 hane nüfusu varmış. Her Türk hanesini beşle çarparak ortalama bir nüfus elde edersek 465 rakamına ulaşırız. O tarihlerde 465 nüfusa sahip bir yerleşimin bugün bir kasaba veya ilçe olması gerekirdi. Demek ki daha sonraki tarihlerde köyden ya civar köylere ya da başka yerlere göç edenler olmalıdır diye düşünmekteyim.
Ebiç / Hacı Bayram Oymağının etrafında bir dizi mezraların yer aldığını da hemen belirtelim.  Bunlar arasında Ağin (Akin), Kozin (Koz İn) kışlak yerleri vardı. Emirhan, Çaput, Avşar, Toma ve Viran Ağıl mezraları bulunuyordu.
Köyün ileri gelenlerinden Bünyamin Çelik’ten aldığım bilgilere göre bu mezra adları bugün de vardır. Mesela, Çaput adı Mahzemin köyü sınırlarında bir yer adıdır. Avşar, Çeşme Arkası ve Tokat Yolu Muhitinde bulunan bir yer adıdır. Toma adına yöre halkı Tama diyor ve bugünkü Acıpınar mevkiinin eski adıdır. Viran Ağıl’a bugün Ören deniyor. Öte Keçe Mevkiinde olan bu yerleşim bugün Yamula Barajının içinde kalmıştır. Emirhan mevkiine ise bugün Emir Yeri denmektedir ve Ebiç Köyü sınırları içindedir.
Burada bir tespiti aktarmak isterim. Yörede geçen Emirhan ve Emir Yeri yer adlarının Hacı Bayram Oymağı ile ilgisi kurulabilir. Çünkü, Hacı Bayram Oymağı, Oğuz Türklerinin Eymir boyundan gelen oymaklardı. Buradaki Eymir adının zamanla emir ya da imir biçimine dönüştüğüne değişik örneklerde şahit olmuşuzdur. Burada da Eymir adının Emirhan (Eymir Han) veya Emir Yeri (Eymir Yeri) adlarından gelmesi pekala mümkündür.
1484 YILINDA EBİÇ’TE OTURANLAR
Bölük-i Hacı Bayram veled-i Seydi Hacı der kışlak-ı Ağ İn ve Koz İn tabi Çokgöz
Hacı Bayram
Mezkur kethüda-i cemaat-i İslamlu
Seydi Hacı
Peder-i mezkur
Yusuf veled-i O
Mücerred
Himmet birader-i Seydi Hacı
Begendik birader-i O
Mustafa veled-i Begendik
Mücerred
Şuayib veled-i Güvendik
Mücerred
Mehmed veled-i İsrafil
İsrafil veled-i Ali
Kasım veled-i Hamza
Ma’sum
Bahtiyar veled-i Seydi Bağıllu
Şehriyar birader-i O
Hızır birader-i Diğer
Mücerred
Emiri Fakih veled-i Ahmed
Bekir veled-i Süleyman
Beğlü Hoca veled-i
Ma’sum
Hızır veled-i İsmail
Mücerred
Ali veled-i Musa Mücerred
Mehmed Fakih birader-i O
Mücerred
Mustafa veled-i Hamza Fakih
Murad Şeyh
Emir Fakih birader-i O
Mücerred
İskender veled-i İbrahim Şah
Mücerred
Süleyman birader-i O
Mehmed veled-i Ömer
Evliya veled-i Mehmed
Mücerred
Mustafa birader-i O
Mücerred
İbrahim birader-i Diğer
Mücerred
Eşref veled-i Zeynel
İsa Hacı birader-i O
Ali veled-i Eşref
Mücerred
Bayram Hoca veled-i Halil
Mücerred
Saru Mehmed veled-i Aydoğmuş
Gazi Hacı
Taşgun veled-i O
Mücerred
Yenibeg veled-i
Burhan Mücerred
Yahşi Hacı veled-i Halil Ağa
Ali Beğ
Çullah
Kırık Ahmed
Döğer veled-i Süleyman
Mücerred
Sayfa 35

Mezraa-i Çaput ve Emir-yar

Nefer:40
Hane-i avarız: 20


1500 YILINDA EBİÇ’TE OTURANLAR
Bölük-i Hacı Bayram ‘an cemaat-ı Ebiç, der-kışlak-ı Ağin ve Kozin tâbi-i Çokgöz
Hacı Bayram veled-i Seydî Hacı
Yusuf birader-i O
Yakub Fakih biradereş imam
Ali birader-i O
Yahşi Hacı veled-i Halil Hacı
Hamza veled-i O Mücerred
Mustafa veled-i Beğendik
İbrahim birader-i O
Mehmed birader-i O
Ahmed birader-i O

Şuayb veled-i Güvendik Mücerred
Emin veled-i Memi Mücerred
Mürüvvet birader-i O Mücerred
Mehmed veled-i Musa
Hızır birader-i O Mücerred

İlyas birader-i O
Hüseyin veled-i Ali
Ahmed veled-i Saru
Yusuf veled-i O
Seydi Ali veled-i Yusuf Fakih

Hızır veled-i Tali
İlyas veled-i Bahtiyar
Şah Nigar veled-i Seydî
Seydî Ali veled-i O Mücerred
Mehmed veled-i İbrahim

İsrafil veled-i Ali
Emirze birader-i O
Ahmed birader-i O Mücerred
Mahmud birader-i O Mücerred
Kasım veled-i Hamza Mücerred

Ali veled-i Musa
Ahmed birader-i O
Himmet birader-i O Mücerred
Emirî veled-i Ahmed
Ahmed veled-i O Mücerred

Beğ veled-i Süleyman
Zikir birader-i O Mücerred
Beğli Hoca veled-i Sevindik
Hızır veled-i İsmail
İskender veled-i Ahmed

Evliya veled-i Mehemmedî
Mustafa birader-i O
İbrahim birader-i O
Şeyh Murad veled-i Süleyman Mücerred
Kadı birader-i O Mücerred

Halil veled-i Mehemmedî
Mehemmedî veled-i O Mücerred
Mehemmedî veled-i Ömer
Aydoğmuş birader-i O
Divane Mahmud

Ahmed veled-i Bahtiyar
Minnet veled-i Memi
Nefer 57
Hane 25
Mezraa-i Çaput ve Emirhan

Çaput Mezraında Mülk Sahipleri:
1.Mülk-i Hacı Hasan bin Hacı Davud
2.Mülk-i Süleyman veled-i İslam ve Hacı Bayram veled-i Seydî Hacı müşterek ale’s-sevâ
‘An Mezraa-i Çaput rub’ hisse Hâsıl An-galle 8 müdden 2 keylçe 262
‘An Mezraa-i Çaput rub’ hisse Hâsıl An-galle 8 müdden 2 keylçe 262

3.Mülk-i Verese-i Osman
‘An Mezraa-i Çaput nısıf Malikâne Hâsıl-ı
An-galle 54 müdden 1620
ÖĢr-i bağ ve bostan ve meyve ve kovan 63

An-galle 17,5 müdden 525

1570 YILINDA EBİÇ’TE OTURANLAR
CEMAAT-İ YÖRÜKAN-I İSLAMLU
Cemaat-i Ebiç nam-ı diger Hacı Bayram an İslamlu der mezraa-i Ağcain ve Korin ve Avşar veve Alpağıl ve mezraa-i Tama
İsa veled-i Emirze
Abdullah biraderi O
Harun veled-i Kasım
Mümin biraderi O
Bahtiyar veled-i İlyas
Asbar biraderi O
Seydiyar biraderi diğer
Şaban veled-i Şeyh Veli
Küçük veled-i Hızır
Mustafa veled-i Mahmud
Abdulkadir veled-i Hasan
Mustafa veled-i Sülemiş
Eyne Hoca veled-i Murad
Bayram biraderi O
Seydi biraderi diğer
Yahşi veled-i Hamza
Abdurrezzak biraderi O
Pir Mehmed biraderi diğer
İlaldı veled-i Evliya
Serbudak biraderi O
Şadgeldi biraderi diğer
Yusuf veled-i O
Piri veled-i diğer
Emir veled-i Mustafa
Mehmed veled-i O
Halil veled-i Hasan
Mustafa biraderi O
Hüseyin veled-i Yekdil
Gündoğmuş veled-i O
İlyas veled-i Mehmed
Oruç veled-i O
Kubad veled-i Mümin
İbrahim veled-i Yusuf
Ahmed veled-i O
Hamza veled-i Mehmed
Mehmed veled-i O
Himmet veled-i diğer
Emirze veled-i Hızır
Hızır veled-i O
Evliya veled-i Musa
Ali biraderi O
Kubad veled-i O
Şeyh Mehmed veled-i Eren Fakih
Mustafa veled-i Himmet
Musa veled-i diğer
Murad veled-i Ali
Ali veled-i O
Veli veled-i diğer
Hüseyin veled-i Mehmed
Kasım veled-i O
Emir Yusuf veled-i Mehmed
Budak veled-i O
Gayib veled-i diğer
İskender veled-i Muzaffer
Emirze biraderi O
Durak biraderi diğer
Riyal veled-i İskender
İskender veled-i O
Seydi veled-i diğer
Murad veled-i Gazi
Süleyman veled-i Şeyh Murad
Selman biraderi O
Yunus veled-i Mehmed
Ali biraderi O
Ömer veled-i O
Sevindik veled-i Ahmed
Ahmed veled-i O
Bayram veled-i Sevindik Mücerred
Ali veled-i İbrahim
Abdulkerim veled-i Ali
Abdulgani biraderi O
Seydi Ali veled-i Abdulhamid
Yahya veled-i Durak
İsa biraderi O
Mehmed biraderi diğer
İsa veled-i Tanrıvermiş
Tanrıverdi veled-i O
Şaban veled-i Ali
Hüdaverdi veled-i Hamza
Emir Ahmed veled-i Seydi Mehmed sipahizade
Kaya veled-i Hacı Bayram sipahizade
Şah Hüseyin veled-i Yusuf
Maksud veled-i O
Sefer biraderi O


Hâsıl-ı divani mezraa-i Ağcain ve Kozin 2850
Gendüm keyl 50 Şair keyl 50 Kıymet 600
Resm-i çift ve yerlü Bennak ve müzevvec Bennak 830
Resm-i Ganem 800
Nısf-ı öşr-i kovan 30
Nısf-ı öşr-i bostan 150
Resm-i tapu ve deştbani 60
Ba’dı Hevâ ve Resm-i Arusane 410
Malikane der mezraa-i Ağcain ve Kozin
Mezraa-i Ağcain Ebiç cemaati ziraat ederler
Mezraa-i Korin Ebiç cemaati ziraat iderler
Hâsıl-ı divani 660
Hâsıl-ı divani 660
Gendüm keyl 55
Şair keyl 55
Gendüm keyl 55
Şair keyl 55
Mezraa-i Tata Molu nam karye zımmileri ziraat iderler
Hâsıl-ı divani 1800
Hâsıl-ı malikane 1800
Gendüm keyl 90
Şair keyl 90
Gendüm keyl 90
Şair keyl 90
Mezraa-i Avşarviran Ağıl Ebiç cemaati ziraat iderler
Hâsıl-ı divani 880
Hâsıl-ı malikane 880
Gendüm keyl 90
Şair keyl 90
Gendüm keyl 90
Şair keyl 90

Terimlerin açıklaması:
1. Bennak : Yarım çiftlikten az araziyi tasarruf eden (ekip diken) ve elde ettiği kazançtan bir miktarını sipahiye yıllık vergi olarak veren kimse.
2. Caba : Ekip dikecek arazisi olmayan fakat ticaretle meşgul olanlardan alınan vergidir. Evlilerden yıllık 12, bekarlardan 6 akçe olarak alınırdı.
3. Pir-i fâni : Herhangi bir iş yapamayacak kadar yaşlı olup, vergiden muaf olan kimse.
4. Muhassıl : Devlete ait vergileri toplamakla görevli memur.
5. Nim : Yarım çiftlik arazi tasarruf eden (ekip diken) ve karşılığında belli bir miktar vergi veren kimse.
6. Mücerred : Çift vergisi vermekle yükümlü olan kimse ile aynı evde oturan bekar oğullara mücerred denir.
7. Çiftlik : Arazinin yerine ve verimlilik derecesine göre bir çiftlik yerin miktarı da değişirdi. Âla (yüksek verim alınan) topraklarda 60-80 dönüme bir çiftlik denirdi. Evsat orta derecede verimli topraklarda 80-100 dönüme bir çiftlik denirdi. Edna düşük verimli topraklarda ise 100-1500 dönüme bir çiftlik miktarı yer denilirdi.
8. Gendüm : Buğday
9. Şair : Arpa
10. Çift : Arazi vergisidir. En az bir çiftlik miktarı araziyi ziraat eden senede bir defa bulundukları eyalete göre on akçeden elli akçeye kadar alınırdı.
11. Galle (el-galle) : Zahire, mahsul (Genellikle arpa ve buğday için kullanılır.)
12. Asiyâb : Değirmen
13. Piyade-müsellem : Piyade : Yaya asker; Bunlar sefer zamanında günde iki akçe yevmiye ile hizmet edip, seferden sonra memleketlerine dağılırlar ve ziraatla meşgul olurlar. Buna karşılık her türlü vergiden muaf tutulurlardı. Bunların süvari kısmınada müsellem denirdi.
14. Reayâ : Osmanlı tebeası (halkı) daha çok Osmanlı köylüsü için kullanılmıştır.
15. Öşür : Mahsulden alınan onda bir veya daha yüksek orandaki şeri vergidir.
16. Penbe : Pamuk (öşr-i penbe : Pamuktan alınan vergi)
17. Piyaz : Soğan
18. Timar : Beslediği sipahilerle savaşa giden beylere verilen arazi.
19. Sipahi : Timar sahibi süvari asker.
20. Sipahizâde : Sipahioğlu
21. Ganem : Koyun
22. Kovan : Arı kovanı
23. Bâd-ı Heva : Bulunduğu bölgenin kanun ve geleneğine göre her yıl toprak sahibi tarafından toplanan örfi bir vergidir.
24. Keyilçe, keyl : Kile, tahıl, hububât ölçüsü. Ölçek.
25. Kıslak : Kışlık, kış mevsiminde iskan olunan yer.
26. Yaylak : Yazlık, yayla.
27. Gaib : Kayıp, yerinde bulunamayan.
28. Men : Batman, sıvı ve hububât için bir ölçü. Bazı yerde 2, bazı yerde ise sekiz okkaya denk gelirdi.
29. Resim : Vergi demektir. (rem-i ganem : koyun vergisi)Karye-i Ebiç (Ebiç Köyü) 1831 Nüfus Sayımı
1.Köy İmamı Kara Sakallı Seyit Mehmet (50 yaşında)
Oğulları: Şab Ömer (12), Feyzullah (8), Ali (6), Mükremin (20)

2. Köyün eski muhtarı Karkınoğlu Kır sakallı Hasan (55)
Oğulları: Mehmet Memiş (40), Ali (30),
Mehmet Memiş’in oğulları:
Hüseyin (8), Abdülkadir (2), Mehmet (1)

3. Köy Muhtarı Aksakallı Öksüz Ahmet (60)
Oğulları: Mustafa (16), Şab Ahmet (12), Osman (8)

4. Deli Mehmet Oğlu Aksakallı Ali (60)
Oğulları: Şab Ali (12), Hüseyin (5)

5. Deli Mehmet Oğlu Kara Sakallı Memiş (30)
Oğullları: Ahmet (5), Mehmet (1)

6. Hüseyin Oğlu Şab Mehmet (15)

7. Mahmut Oğlu ter bıyıklı Mehmet (20)

8. Deli Mehmet Oğlu ak sakallı Mehmet (90 yaşında)
Oğlu Ömer (10)

9. Dal Ahmet Oğlu kara sakallı Hasan (30)
Oğulları: Halil (10), İbrahim (6), Ahmet (4), Mehmet (1)

10. Kamer Oğlu Kara Sakallı Mehmet (25)
Oğlu Abdurrahman (1)

11. Deli Ahmet Oğlu sarı sakallı Osman (30)
Oğlu Mehmet (2)

12. Kır sakallı Deli Ebubekir (60)
Oğulları: Emin (25), Ömer (20)

13. Deli Bekir Oğlu köse sakallı Mehmet (30)
Oğlu Veli (6)

14. Karaoğlu kara sakallı Mehmet (30)
Oğulları: Veli (8), Ali (4), Mehmet (1)

15. Cellat Oğlu kara sakallı Ali (30)
Oğlu Mustafa (2)

16. Kara Sakallı Kara İsmail (40)
Oğulları: Ali (20 –askerde), Mükremin (22), Mustafa (6)

17. Deli Ahmet Oğlu kara bıyıklı Ebubekir (25 – askerde)

18. İnkarcı Oğlu Kara sakallı Hasan (35)
Oğulları İsmail (8), Hasan (4), Mükremin (2)

19. Mustafa Oğlu ter bıyıklı Memiş (20)

20. Arıkoğlu kara sakallı Mustafa (30)

21. Akçe Oğlu ak sakallı Osman (100)
Oğlu Ebubekir (50)
Ebubekir’in çocukları Mehmet (3), Mehmet (2), Osman (2)

22. Deli Ahmet Oğlu kara sakallı Ali (35)

23. Deli Mehmet Oğlu ter bıyıklı Ömer (20)
Oğlu İbrahim (1)

24. Kör Ali Oğlu sarı sakallı Ali (30)
Oğlu Hasan (1)

25. Karkın Oğlu kara sakallı Ali (30)
Oğulları: Mehmet (8), Mustafa (6), Mükremin (1)

26. Kara İsmail Oğlu kara bıyıklı Mehmet (25)
Oğulları: Halil (8), Osman (4)

27. Genç Ali Oğlu kır sakallı Ali (45)
Oğulları: Kara Sakaklı Ömer (25 – askerde), Şab Hasan (15), Hüseyin (14), Mustafa (20)

28. Köse Oğlu köse Mustafa (30)

29. Odabaşı Oğlu sarı sakallı Cuma Mehmet (35)
Oğulları: Veli (8), Mehmet (10)

30. İmamoğlu ter bıyıklı Ali (16)

31. Kara İmam Oğlu kara sakallı Tahir (35)
Oğulları: Hasan (10), Süleyman (7), Mahmut (4), Mehmet (1)

32. Kapusuz Oğlu sarı sakallı Ahmet (30)
Oğulları: Mehmet (8), Mustafa (2)

33. Arık Oğlu kara sakallı Abdurrahman (30)
Oğulları: Mustafa (8), Osman (1)

34. İnkarcı Oğlu kara sakallı Hüseyin (35)
Oğlu Musa (16)

35. Eğri Oğlu kara sakallı Hasan (30)
Oğulları: İbrahim (10), Hasan (1), Mehmet (1)

36. Ahmet Oğlu kara sakallı Ali (30)

37. Arık Oğlu kır sakallı Ömer (40)
Oğulları: Mehmet (10), Hızır (4), Mükremin (2)

38.Kara Mustafa Oğlu kara sakallı İbrahim (25)
Oğlu Mustafa (1)

39. Ali Bey Oğlu ak sakallı Mehmet (60)
Oğulları: Ali (20), Mustafa (23), Mehmet (8), Kardeşi kara sakallı İbrahim (35)

40. Teke Oğlu kara sakallı Ali (30)
Oğlu Ebubekir (8)

41. Abdülkadir Oğlu sarı sakallı Mehmet (35)

42. Ömer Oğlu kara sakallı Ali (30)
Oğulları: Mustafa (10), Mehmet (6), Halil (3)

43. Karkın Oğlu ak sakallı Ebubekir (50)

44. Ahmet Oğlu Salih (4), kardeşi Mehmet (2)

45. Ali Bey Oğlu sarı sakallı Osman (30)

46. Ali Bey Oğlu ak sakallı Mustafa (70)
Torunu Ali (1)

47. Gizir Ak sakallı Deli Ömer (60)

Hane sayısı 47, nüfus 126

(Kaynak: Hüseyin Cömert, Kayseri’de İlk Nüfus Sayımı 1831, İl Kültür Müdürlüğü, Kayseri, 1993)

(Oğuz boyunun adını taşıyan Karkın Ailesine ve Oğuz Türkmen oymaklarının adını taşıyan Teke Ailesinin Ebiç köyünde bulunuşuna özellikle dikkat çekmek isterim.)

1834 TARİHLİ KAYSERİ TEMETTUAT DEFTERİNDE EBİÇ KÖYÜ

1.Ali Kethüda
(1 hane, ¼ bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, toplam bedeli 750)

2.Deli Ahmet Oğlu Ali
( 1/3 hane, 1/3 bağ, 1/3 tarla, 1/3 cehrilik, toplam bedeli 370)

3. Kardeşi Ömer
(Ali ile aynı 1/3)

4. Kardeşi Osman
(Kardeşleri Ali ve Ömer’le aynı 1/3)

5. İbrahim Oğlu Ömer (1/2 hane, ½ bağ, ½ tarla, toplam bedeli 400)

6. Yeğeni Mehmet
(İbrahim Oğlu Ömer’le aynı (1/2)

7. Kör Ali Oğlu Kör Ali (1/2 hane, ½ bağ, ½ tarla, ½ cehrilik, toplam bedeli 450)

8. Yeğeni Mehmet
(Kör Ali Oğlu Kör Ali ile aynı ½)

9. Koca Kethüda Oğlu Mehmet
(1 hane, ¼ bağ, 1 tarla, toplam bedel 680)

10. Karkın Oğlu Ali
(1 hane, 1 tarla, toplam bedel 160)

11. Türkmen Oğlu Hasan Oğlu Ali
(1/4 hane, ¼ tarla, toplam bedel 150)

12. Kardeşi İbrahim (Yetim)
(Türkmen oğlu Hasan oğlu Ali ile aynı ¼)

13. Kardeşi Ahmet (Yetim)
(Türkmen oğlu Hasan oğlu Ali ve İbrahim ile aynı ¼)

14. Kardeşi Hasan (Yetim)
(Türkmen oğlu Hasan oğlu Ali, İbrahim ve Ahmet ile aynı ¼)

15. Kara İsmail Oğlu Mehmet
(1/2 hane, ½ bağ, toplam bedel 280)

16. Kardeşi Mükremin
(1/2 bağ, toplam bedel 140)

17. Mehmet’in Oğulluğu Halil
(1/3 hane, 1/3 bağ, 1/3 tarla, toplam bedel 260)

18. Mehmet’in Oğulluğu Osman
(Halil ile aynı 1/3)

19. Mehmet’in kardeşi Ali (askerde)
(½ hane, 1/3 bağ, 1 tarla, toplam bedel 350)

20. Genç Ali Oğlu Ali
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, toplam bedel 900)

21. Kara İmam Oğlu Tahir
(1 hane, bedeli 120)

22. Kara Oğlan Oğlu Deli Bekir (İkinci Muhtar)
(1/3 hane, 1/3 bağ, 1/3 tarla, 1 cehrilik, toplam bedel 375)

23. Köse Mustafa Oğlu Mehmet
(1/2 hane, 1/3 bağ, 1/3 tarla, ½ cehrilik, toplam bedel 375)

24. Kardeşi Mustafa
(Mehmet ile aynı, 375)

25. Kara Oğlan Oğlu Kara Mehmet
(1 hane, ½ bağ, 1 tarla, toplam bedel 520)

26. Cellat Oğlu Deli Ali
(1 Bağ, bedeli 120)

27. Ebraş Oğlu Cuma
(1/2 bağ, 1 cehrilik, bedeli 225)

28. Oğulluğu Derviş Mehmet (askerde)
(1 hane, 1 bağ, bedeli 250)

29. Kapusuz Oğlu Ahmet
(1 hane, 1 bağ, 1 cehrilik, bedeli 450)

30. Kel Hasan
(1 hane, 1/3 bağ, 1/3 tarla, 1 cehrilik, bedeli 500)

31. Çoruk Oğlu Abdurrahman
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 650)

32. Kel Hüseyin
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 550)

33.Mıstık Oğlu Memiş
( 1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 350)

34. Ağca Oğlu Bekir
(1 hane,1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 600)

35. Eğrinin Oğlu Hasan
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 625)

36. İkiz Ahmet
(1 hane, 1/3 tarla, ½ bağ, bedeli 200)

37. Karkın Oğlu Kara Hasan
(1/2 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 400)

38. Deli Hüseyin Oğlu Memiş
(1 hane, 1 bağ, 1 cehrilik, bedeli 350)
39. Kadri Oğlu Mehmet
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, 1 cehrilik, bedeli 400)

40. Arık Oğlu Ömer
(1 hane, 1 tarla, bedeli 250)

41. Ömer Oğlu Ali
(1 hane, 1 tarla, 1 bağ, bedeli 300)

42. Hayta Oğlu Ömer
(1 hane, 1 bağ, 1 tarla, bedeli 550)

43. Kara Mustafa Oğlu İbrahim
(1 bağ, 1 tarla, bedeli 100)

44. Ali’nin Oğlu Osman
(1/4 hane, 1/8 bağ, bedeli 110)

45. Kardeşi Mustafa
(Osman ile aynı, 110)

46. Kardeşi Mehmet
(Osman ve Mustafa ile aynı, 110)

47. Kardeşi Ali (askerde)
(Osman, Mustafa ve Mehmet ile aynı, 110)

(Hane sayısı 47, toplam bedel: 16.160)


(İsmet Demir, Kayseri Temettuat Defteri Cilt 2, Kayseri, 1999, s.113-116)


EBİÇ KÖYÜNDE YER (MEVKİ) ADLARI

Abdallar
Acem Kuyusu
Ada Tarla
Akça Kale
Ali Söğüdü
Asbab Deresi ( Esbap Deresi)
Aşağı Sulu
Avşar
Bağsık Dere
Bahçecik
Bal Kayası
Balaman Yeri
Ballıca
Boruklu Yer
Büyük Yer
Cin Deresi
Cuma Kale
Cumanın Dere
Çağla Oku
Çal
Çallığın Dölek
Çanakçı Oğlu
Çaput
Çayır
Çeşme Önü
Çilek
Çişme Arkası (Çeşme Arkası)
Çukur Yer
Dadağı Altı
Dağın Dibi
Damlalı
Değirmen Ocağı
Dere İçi
Deve Taşı
Dikili Taş
Düğnüklük
Eğrinin Kısık
Emir Han
Emir Yeri
Gala (Kale)
Gök Yar
Guzuluk (Kuzuluk)
Harmanlar
İkiz İn
Kaklık dere
Kal’anın Ardı (Kalenin ardı)
Kalenin Başı
Kamaz Maşadı
Kamuşlu Dere (Kamışlı Dere)
Kara Yalak
Kel Ahmet’in Tepe
Kıran
Kırk İn
Kızıl Dikme
Kızıl Burun
Kızıl Kaya
Kilise
Kirişkar
Koca bağ
Körpelik
Körpınar
Köse Bükü
Kurt Deliği
Kuş Tepesi
Kuyu Ayağı
Menterlik
Ok
Omal Yamacı
Ören
Örtin (Örtülü İn)
Öte Geçe (Öte Keçe)
Özün Aya
Sakallının Ören
Sulak
Şaban Özü
Taf Yolu
Tama (Toma)
Tavşan Tepesi
Tokat Yolu
Topak Taş
Türkmen Deresi
Üç Daş (üç Taş)
Viran Ağıl
Yamula Yamacı
Yar Başı
Yayla Başı
Yaylalüğün
Yidiler (Yediler)
Yosunca
Yukarı Bağ
Yukarı Sulu
Yüce Burun
Ziraat (Ziyaret)

KAYNAKÇA
 1. TDK Derleme Sözlüğü
 2. TDK Tarama Sözlüğü
 3. İsmet Demir, Kayseri Tamettuat Defteri, C.II, Kayseri, 1999
 4. Hüseyin Cömert, Kayseri’de İlk Nüfus Sayımı 1831, Kayseri, 1993
 5. S.Burhanettin Akbaş, Kayseri’de Yörükler Türkmenler, Kayseri, 2005
 6. S.Burhanettin Akbaş, Kayseri’de Türk Boyları, Kayseri, 1997
 7. Mehmet İnbaşı, 16. Yüzyıl Başlarında Kayseri, Kayseri, 1992
 8. Mehmet İnbaşı, 1484 Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri, 2009
 9. Mehmet İnbaşı, 1500 Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri, 2009
 10. Mehmet İnbaşı, 1570 Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri, 2009
 11. Refet Yinanç- Mesut Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defterleri, 3 cilt, Kayseri, 2009


Fotoğraflar:
S.Burhanettin AKBAŞ
Neşe AKBAŞ
Mustafa ORHAN